Δυνατότητα και προϋποθέσεις απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2020-2021 και σύμφωνα με την υπ΄αριθ. πρωτ. Φ1/104795/ΓΔ4/10-08-2020 υπ. απόφαση (Υφ/γου Kας Σ. Ζαχαράκη) σχετική – εγκυκλίο για την υπό προϋποθέσεις δυνατότητα της
απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών (ΜτΘ), διευκρινίζονται τα
ακόλουθα:
1oν) Το ΜτΘ είναι υποχρεωτικό για όλους τους/τις μαθητές/τριες (αρ.16, παρ.2 του Συντάγματος) και διδάσκεται στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών, ακολουθεί τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης και απευθύνεται σε όλους τους/τις μαθητές/-τριες.

Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα σε μη Χριστιανούς Ορθόδοξους μαθητές/- τριες, δηλαδή αλλόθρησκους ή ετερόδοξους ή άθρησκους, που επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, να απαλλαγούν από την παρακολούθησή του.
2ον) Η απαλλαγή από το ΜτΘ χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, του/της ίδιου/-ας του/της μαθητή/-τριας (αν είναι ενήλικος/η) ή και των δύο γονέων του/της (αν είναι ανήλικος/-η), στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής :

«Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή (μου ή του παιδιού μου) στο μάθημα των Θρησκευτικών». Μόνον στην περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα, αρκεί η υπογραφή του/της ασκούντος/-ούσης τη γονική μέριμνα.

Η εν λόγω Υπεύθυνη
Δήλωση θα πρέπει απαραιτήτως να προσυπογράφεται από τον/τη διδάσκοντα/-ουσα, ώστε να ενημερώνεται για τους/τις μαθητές/-τριες που θα έχει στην τάξη του/της στις ώρες διδασκαλίας του Μαθήματος των Θρησκευτικών.

3ον) Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του/της ίδιου/-ας μαθητή/τριας (αν είναι ενήλικος/-η) ή και των δύο γονέων του/της (αν είναι ανήλικος/-η), παραλαμβάνεται από τον/τη Διευθυντή/-ντρια του σχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τη 14η Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους. Σε περίπτωση παρατάσεως της προθεσμίας/
ημερομηνίας υποβολής της εν λόγω Υπευθύνου Δηλώσεως απαλλαγής από το ΜτΘ, θα ενημερωθείτε σχετικώς.