Ενημερωτικό υλικό

Αναρτώνται τέσσερα (4) ενημερωτικά φυλλάδια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προς ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας και
του συλλόγου γονέων-κηδεμόνων των μαθητών/τριών .