Ανάρτηση σε ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ. συνδέσμων από μουσεία και άλλους φορείς με εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την ανάρτηση σε ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ. συνδέσμων από μουσεία και άλλους φορείς,  προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες,  κατά τη διάρκεια αναστολής της λειτουργίας των σχολείων,  να έρθουν σε επαφή και να αξιοποιήσουν διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό Read more